Mobil Bursa Bursa firmaları, Bursa Şehir fırsatları, Bursa Etkinlikleri, ,Bursa Şehir Portalı

ZAFERE G?DEN YOL EMEK ?STER! N?LÜFER ?LÇE BA?KANI I?IL ESG?N.
ZAFERE G?DEN YOL EMEK ?STER! N?LÜFER ?LÇE BA?KANI I?IL ESG?N.

ZAFERE G?DEN YOL EMEK ?STER! N?LÜFER ?LÇE BA?KANI I?IL ESG?N.

ZAFERE G?DEN YOL EMEK ?STER! N?LÜFER ?LÇE BA?KANI I?IL ESG?N.

Toplant?y? gerçekle?tiren  I??l Esgin Ba?kan ile görü?üp fikirlerini ald?k.
" Yeni yerimizde ilk  toplant?m?z, ilçe yönetimimiz taraf?ndan önem ta??maktayd?.


?lk toplant?m?zda dedik ki;
"Zafere Giden Yol Emek Ister! " Emek vermeden yol al?nmayaca??na göre;

Haziran, Temmuz , A?ustos aylar?nda yapaca??m?z saha ve ota??m?zdaki çal??malar?m?z? belirledik.

3 ayl?k te?kilat çal??malar?m?z? planlad?k ve Nilüfer Ilçe Yönetim Kurulumuzun onay?na sunduk.

Birlikte onaylad???m?z saha etkinliklerimiz, 3 ay boyunca gerçekle?tirece?imiz stand çal??malar?,

saha ziyaretleri, kurum ve sivil toplum kurulu?lar? ziyaretlerimiz tarih tarih ve ekipler halinde belirlenmi?tir.

Saha ekipleri d???nda,  ilçe binam?zda gerçekle?ecek sunumlar için de farkl? ekipler belirledik.

Etkinliklerimiz içinde  en göze çarpanlar, a??rl??? Üniversite ö?rencisi olan Nilüfer üyelerimiz için gerçekle?ecek akademik sunumlar..

Her hafta, Nilüfer Ilçemizde bir ekip Türk Milliyetçilerini kutlu ota??m?zda a??rlarken, farkl? 2 ekip sahada Bursal?lar ile bulu?acak.

Nilufer Ilçemizde Haziran, Temmuz, A?ustos, hatta Eylül ay?nda dahi de?erli Bursal?lar ile bulu?aca??m?z yerleri belirledik.

Aral?k 2021'den beri bizi Nilüfer metro istasyonlar?nda, pazar alanlar?nda görenler, önümüzdeki süreçte pazar alanlar? dahil, farkl? alanlarda da görmeye al??acaklar..K?saca ,

Ekim ay?na kadar, sahada çok kar??la?aca??z sevgili Türk Milletimiz ile.Bu arada yönetimimizin önemli bölümünü olu?turan,

üye say?m?z?n ço?unlu?u k?ymetli Türk Gençli?i için özel projelerimiz var..

Bize, kuruldu?umuzdan itibaren çok olumlu yakla??p bize ula?an,

çal??malar?m?zda yer almak istedi?ini söyleyen sevgili gençlere sizin arac?l???n?zla te?ekkür ediyorum.

Ne mutlu bize ki, Türk Gençli?i bizimle..?lçemizde ve sahada netle?tirdi?imiz çal??malarda, Tanr? yard?mc?m?z olsun..

Tanr? Türk'ü Korusun ve Yüceltsin!